Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Mostki - Mursk od km 0+126 do km 0+126.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Mostki-Murskod km 0+126 do km 0+126. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej  : Przebudowa drogi gminnej  Mostki-Mursk od km 0+126 do km 0+126 Powierzchnie: -jezdnia -400,0 m2, Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie robót przygotowawczych - wycinka z karczowaniem drzew i krzaków w pasie drogowym, rozbiórka fragmentów nawierzchni 2. wykonanie robót ziemnych -korytowanie, roboty ziemne poprzeczne, obrobienie na czysto skarp nasypów i wykopów, 3. wykonanie wzmocnienia podłoża od km 0+126  do 0+226 na szer. 6,3 m poprzez ułożenie materaca pełnego pod konstrukcją nawierzchni jezdni z tłucznia kamiennego twardego frakcji 0/63 grub. 30 cm stabilizowanego mechanicznie ułożonego na geosyntetykach : geowłóknina separacyjno - wzmocnieniowa o gęstości 250g/m2  ułożona na warstwie odcinającej z piasku grub. 10cm  (pow. geowłókniny 1470 m2) oraz geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie 65kN/m  (pow. 990,0m2)  4. wykonanie podbudowy z kamienia twardego grub. 20 cm na szer. 5,5 m stabilizowanego mechanicznie pow. 550 m2 5. umocnienie skarp i poboczy narzutem kamiennym i oczyszczenie rowów z namułu 6. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym,przedmiarze robót i w kosztorysie ofertowym oraz niniejszej  specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót i projektem  budowlanym  dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.31.20-6.

Czytaj całość... (1507kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1397kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 sierpnia 2013 roku pod nr 325912-2013

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (13 sierpnia 2013, 16:59:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (14 sierpnia 2013, 10:27:05)
Zmieniono: Publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3778