Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Mursk - Przerytka­ Smólnik

Włocławek:  Przebudowa  drogi gminnej  w miejscowości 
Mursk- Przerytka- Smólnik 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie,
teł. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mursk- Przerytka- Smólnik.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu  oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Mursk -Przerytka -Smólnik od km 0+005 do km 0+125 Gmina Włocławek Powierzchnie: -jezdnia wraz ze skrzyżowaniem o nawierzchni z betonu asfaltowego - 482,8m2 - zjazdów indywidualne z asf. 57,8m2- chodnik 6m2 Zakres robót obejmuje: l. wykonanie robót przygotowawczych - rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni asfaltowej na grubość 6cm,rozebranie krawężnika i chodnika 6m2 ( do ponownego wbudowania) 2. wykonanie robót ziemnych wraz ze zdjęciem i wywiezieniem warstwy ziemi urodzajnej oraz nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie odwodnienia - wpust z osadnikiem i kratą żeliwną z odprowadzeniem rury PEHD o średnicy 30cm dł. 61m, zakończenie wylotu rury prefabrykowaną ścianką czołową ze skrzydłami wraz z obrukowaniem wylotu 4. wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm o RM=2,5MPa wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm na pozostałym odcinku drogi, 5. ustawienie krawężnika betonowego 15*30cm  dł. 90m wraz ze ściekiem z kostki bet. grub. 6cm szer. 20cm na ławie z oporem o F=0,09m2 6. wykonanie dwuwarstwowej (15+5cm- rozłożonej rozściełaczem) podbudowy z kruszywa kamiennego wapiennego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna o grubości 4 cm, 7. wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia twardego grub. 15cm szer.75cm na dł. 70m 8. wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych - podbudowa z kruszywa kamiennego i nawierzchnia jednowarstwowa o grubości 4 cm z...

Czytaj całość... (1433kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dniu 1 sierpnia 2013 roku pod nr 308558-2013

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (1 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (1 sierpnia 2013, 14:26:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1591