Przetarg na: budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku...

Włocławek: Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa  Wieś  i Kruszyn wraz  z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku  i modernizacją istniejącej oczyszczalni  ścieków w Smólniku - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej 
w związku z rozbudową Zespołu  Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Smólniku 
  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie  ogłoszenia:  obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek,  
ul. Królewiecka 7,   
87-800 Włocławek 
woj. kujawsko-pomorskie/
   
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,  faks 054 230 53 53.
 
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej  oczyszczalni ścieków w Smólniku - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej  w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno -bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku 1 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 119/6. I. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych Przyjęto mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów:  S - studzienka betonowa OW -trzykomorowy osadnik wstępny ZB - złoże biologiczne OW - osadnik wstępny Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego  powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako trzykomorowy osadnik poziomy, o pojemności 8 m3.

Czytaj całość... (1543kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Informacja (93kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (28 czerwca 2013, 09:48:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (1 lipca 2013, 12:57:20)
Zmieniono: Publikacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1821