Przetarg na: przebudowę drogi gminnej Mursk- Przerytka­ Smólnik

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, teł. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik od km 0+005 do km 0+145 Gmina Włocławek Powierzchnie: -jezdnia wraz ze skrzyżowaniem o nawierzchni z betonu asfaltowego-  562,8 m2 -zjazdów indywidualne  z asf. 57,8 m2- chodnik 6 m2 Zakres robót ujętych  w kosztorysie obejmuje: 1. wykonanie robót przygotowawczych - rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni asfaltowej na grubość 6 cm,rozebranie krawężnika i chodnika 6 m2 ( do ponownego wbudowania) 2. wykonanie robót ziemnych wraz ze zdjęciem i wywiezieniem  warstwy ziemi urodzajnej oraz nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie odwodnienia-  wpust z osadnikiem i kratą żeliwną z odprowadzeniem rury PEHD o średnicy 30 cm dł. 61 m, zakończenie wylotu rury prefabrykowaną ścianką czołową ze skrzydłami wraz z obrukowaniem wylotu 4. wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm o RM=2,5MPa wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm na pozostałym odcinku drogi, 5. ustawienie krawężnika betonowego 15*30 cm dł. 90 m wraz ze ściekiem z kostki bet. grub. 6 cm szer. 20 cm na ławie z oporem o F=0,09 m2  6. wykonanie dwuwarstwowej (15+5 cm-  rozłożonej rozściełaczem) podbudowy z kruszywa kamiennego wapiennego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna o grubości 4 cm, 7. wykonanie utwardzenia pobocza z tłucznia twardego grub. 15 cm szer.75 cm na dł. 70 m 8. wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych  - podbudowa z kruszywa kamiennego i nawierzchnia jednowarstwowa o grubości 4 cm z betonu asfaltowego, 9. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 10. plantowanie poboczy 11. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Czytaj całość... (1421kB) pdf

SIWZ (3473kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (26 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (26 czerwca 2013, 15:49:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1537