Przetarg na: budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewa i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 8 sztuk na terenie gminy.

Zamieszczanie  ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
 
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja  samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
 
II.1) OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa  nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji uzdatniania  wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości  Dobiegniewa i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy budowa przydomowych  oczyszczalni ścieków w ilości 8 sztuk na terenie gminy. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
  
II.1.4) Określenie  przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych  oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem  mechanicznym. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Dokumentacja projektowa przewiduje  rozprowadzenie ścieków oczyszczonych przez drenaż rozsączający. 1. Wymagania techniczne Zamawiający dopuszcza do użycia tylko materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat  zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty  są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty  wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymaga będą odrzucone. 2. MATERIAŁY 2.1. Rurociągi i

Czytaj całość... (1710kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (3 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (3 czerwca 2013, 15:17:15)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (10 czerwca 2013, 10:11:16)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4199