Przetarg na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska

Włocławek: Przebudowa  drogi gminnej  w miejscowości 
Wistka  Królewska 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, 
faks 054 230 53 53. 

Adres strony internetowej zamawiającego:  www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska długości 835 m Gmina Włocławek Powierzchnie: jezdnia bitumiczna szer. 3,5 m o powierzchni 2981,3 m2 Zakres robót obejmuje: l. wykonanie robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie robót ziemnych wraz ze zdjęciem i wywiezieniem warstwy ziemi urodzajnej oraz nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych  z wbudowaniem w pobocza, 3. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6 cm, 4. wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 grub. 12cm szer. 3,8m i z kruszywa wapienno - żwirowego 0/31,5 grub. 4 cm szer. 3,7 m ułożonego przy pomocy rozściełacza na ode. 250 m 5. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm na odc.835 m szer. 3,5 m , 6. plantowanie poboczy i skarp nasypów,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2014.
 
 
SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

Czytaj całość... (1297kB) pdf

SIWZ (7924kB) pdf

Przedmiar robót (123kB) pdf

Kosztorys oferty (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (29 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (29 maja 2013, 15:37:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1539