Przetarg na: urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn,remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś

SEKCJA  I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA  I ADRES:
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka  7, 
87-800 Włocławek,
woj. kujawsko­ - pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00;  230 53 37, faks 054  230  53 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego  w miejscowości Nowa Wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienai: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą Urządzeni e terenów zielonych w miejscowości Kruszyn,remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa  boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś Przedmiotem  zamówienia  obejmuje a) urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn wraz z nasadzeniami krzewów i drzew oraz montażem elementów małej  architektury - działki nr 500,  248/1,248/3, 248/5 i 247 b) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska- działka nr 100 c) przebudowa boiska sportowego  w miejscowości Nowa Wieś - działki nr 96/6, 96/16, 97/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni a,projekty techniczne oraz kosztorysy  ofertowe  i przedmiary robót. Powyższe dokumenty stanowią załącznik do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.27.23-9, 45.11.27.10-5, 45.23.32.93-9, 45.23.31.40-2, 45.40.00.00-1, 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (20 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (20 maja 2013, 12:12:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1730