Przetarg na: przebudowę drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - nawierzchnia asfaltowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA  I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
 
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej  ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - nawierzchnia asfaltowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej-  ul. Różanej w miejscowości Nowa Wieś o długości 400 m szer. 3,5m polegająca na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej  grub. 4cm na istniejącej podbudowie z tłucznia wapiennego Powierzchnia podbudowy szer. 3,5 m o pow. 1 435,6m2 Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie robót przygotowawczych -pomiarowe  2. wykonanie warstwy wyrównawczej wraz z zaklinowaniem  z tłucznia wapiennego o grub. średniej 4cm ułożonej rozściełaczem szer. 3,7m 3. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfalt. grub. 4cm szer. 3,5m 4. plantowanie poboczy wraz z uzupełnieniem  nasypu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.l.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.07.2013.

Czytaj całość... (1288kB) pdf

Kosztorys ofertowy (265kB) pdf

Przekroje poprzeczne (713kB) pdf

SIWZ (3101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (13 maja 2013, 09:32:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657