Przetarg na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek.


ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7 , 
87-800 Włocławek 
tel. (54) 230-53-00        
fax. (54) 230-53-53  
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl

Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl zakładka „przetargi własne urzędu” 

Rozdział  II.  Tryb udzielania zamówienia:

1.Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.
3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami )  

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3): 

III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) :

45.26.26.60-5 Roboty budowlane - Usuwanie azbestu, 
90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu

III.2. Rodzaj zamówienia : usługi  
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek 

Czytaj całość (385kB) pdf

SIWZ (2055kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (25 kwietnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (25 kwietnia 2013, 15:59:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3461