Przetarg na Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym oraz realizowanie przekazów pocztowych...


ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek 
tel. (54) 230-53-00        
fax. (54) 230-53-53  
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl

Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:

1.Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3): 

III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania 
przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym
i zagranicznym oraz realizowanie przekazów pocztowych dla Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, Gminnego Zespołu Oświaty  we Włocławku  ul. Królewiecka 7 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 we Włocławku.

III.1.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Włocławek, Gminnego Zespołu Oświaty oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r., poz.1529), zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz transport przesyłek od Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013r. sklasyfikowanych w kategorii 27 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12 poz. 68), które będą świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

III.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Czytaj całość (571kB) pdf

SIWZ (2957kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ (2283kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 02.05.2013 (4010kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (25 kwietnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (25 kwietnia 2013, 15:53:33)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (2 maja 2013, 15:21:08)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4670