Przetarg na: dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ...

Ogłoszenie nr 614078-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.
Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek: Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie (CPV 09134100-8)"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 366047995, ul. Szkolna   15 , 87-853  Kruszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542327807, 542327807, e-mail cuw@g.wloclawek.pl,

Czytaj całość... (4759kB) pdf

SIWZ (630kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2017 r. (325kB) pdf

Wytworzył: Anna Ledzion - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek (10 listopada 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (10 listopada 2017, 11:45:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (18 lutego 2019, 14:05:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij