Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

na „Dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania ( CPV 09134100-8)
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Oświaty ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
 
2. Postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy              z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 206.000 euro
 
3. tel. (54) 232-78-07, fax. (54) 230-53-53, e-mail:gzo@gmina.wloclawek.pl
 
4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami , dostępna jest na stronie internetowej
www.gmina.wloclawek.pl  i  w siedzibie Zamawiającego.
 
5. Przedmiot zamówienia.
na „Dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania ( CPV 09134100-8)
 
ZADANIE 1 – Nr GZO.341-2/09 – Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku,                     w ilości: 12.000 litrów.
 
ZADANIE 2 – Nr GZO.341-3/09 – Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie,              w ilości: 13.000 litrów w tym olej napędowy 5.000 litrów oraz olej napędowy – wysokooktanowy – 8.000 litrów.
 
 
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
9. Termin wykonania zamówienia:
od  dnia podpisania umowy do 31.08.2010r.
 
10. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy winni złożyć:
10.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
10.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
 
11. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 zł., które może być wniesione w jednej z poniższych form.
w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :
BOŚ 73 1540 1069 2001 8722 8387 0001  - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
-       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-       gwarancjach bankowych,
-       gwarancjach  ubezpieczeniowych
-       poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U .Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
 
12.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
Oferowana cena wykonania zamówienia: 100%
 
13.Oferty należy składać w terminie do 22.09.2009 roku do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Zespół Oświaty ul. Królewiecka 7, 87 – 800 Włocławek,    budynek C.
14.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 22.09.2009r. o godz. 9.15, budynek B – sala konferencyjna.
 
 
15.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 
16.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym ( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, na stronie internetowej Gminy Włocławek
www.gmina.wloclawek.pl  i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
 
 
Włocławek, dnia 15.09.2009r.

 Pobierz Specyfikacje

Wytworzył: Referat (15 września 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 września 2009, 10:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 825

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij