Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospdarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
  • CEIDG-MW -służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.     

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (118kB) pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (830kB) pdf

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami (1190kB) pdf


Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy, opłacone znakami opłaty skarbowej w wys. 17 złotych.

Opłaty:
Zaświadczenie nie podlega opłacie ponieważ zostało wydane z urzędu art7b ust.3 ustawy z dnia 19 września 1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U.Nr 101 poz 1178.

Termin załatwiania sprawy:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej nie zwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7, bud A, pok. Nr 2
tel. (054) 230-53-49

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca (osoba fizyczna) podejmująca działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) powinna dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, o ile działalność ta prowadzona jest w celach zarobkowych, na własny rachunek przedsiębiorcy podejmującego działalność.

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego PESEL,
b) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – wskazanie tego miejsca i adresu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
c) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
d) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy:
a) zgłoszenie dotyczy działalności nie objętej przepisami ustawy,
b) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, c) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

metryczka


Wytworzył: Referat (19 maja 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 maja 2006, 12:15:46)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 października 2016, 09:09:00)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku, załączników i instrukcji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3780