Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospdarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Zgłoszenia zmiany dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
  • CEIDG-MW -służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (118kB) pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (830kB) pdf

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami (1190kB) pdf

Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy, opłacone znakami opłaty skarbowej w wys. 17 złotych.

Opłaty:
Zaświadczenie nie podlega opłacie ponieważ zostało wydane z urzędu art7b ust.3 ustawy z dnia 19 września 1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U.Nr 101 poz 1178.

Termin załatwiania sprawy:
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o zmianie wpisu  do ewidencji gospodarczej nie zwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.


Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7, bud A, pok. Nr 2
tel. (054) 230-53-49


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca powinien dokonać zgłoszenia organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i działalności gospodarczej powstałe po wpisie do ewidencji, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu.
2. Zgłoszenie zmiany do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nastąpić musi w przypadku zmian w zakresie:
a) oznaczenia przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania),
b) określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
c) wskazania miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
3. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie zmiany wpisu do ewidencji, gdy zgłoszenie:
a) dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
b) zawiera braki formalne, które nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie,
c) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę

metryczka


Wytworzył: Referat (19 maja 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 maja 2006, 13:01:02)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 października 2016, 09:06:14)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku, załączników i instrukcji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2362