Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 Postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospdarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Zgłoszenia zmiany dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
  • CEIDG-MW -służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (118kB) pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (830kB) pdf

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami (1190kB) pdf

Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty: brak
 
Termin załatwiania sprawy:

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji gospodarczej nie zwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7, bud A, pok. Nr 2
tel. (054) 230-53-49

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego we Włocławeku za pośrednictwem Wójta Gminy Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w terminie określonym w decyzji administracyjnej, wydawanej w przypadku:
a) zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
b) prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem,
c) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorczy – zmiany dokonuje organ, który był właściwy przed zmianą miejsca zamieszkania. Po dokonaniu zmiany wpisu, przesyła zaświadczenie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, który dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji.
3. Organ ewidencyjny, w drodze decyzji administracyjnej, może z urzędu wykreślić wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

metryczka


Wytworzył: Referat (19 maja 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 maja 2006, 13:05:08)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 października 2016, 09:03:25)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku, załączników i instrukcji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2452