Wznowienie

Włocławek dnia,15.10.2009r.
RBIiR6411/0/W4/09 


INFORMACJA
o zgłoszeniu  wznowienia  wykonywania działalności gospodarczej
Stosownie do art.7b ust.1 oraz7ba ust z dnia 19 listopada 1999r.
Prawo działalności  gospodarczej (Dz.U.Nr 101  poz.1178 z późn. zmianami) 

                                                            
P O U C Z E N I E 
1.Przedsiębiorca ,który  zamierza  wznowić wykonywanie zawieszonej  działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

2. Wznowienie wykonywania działalności gospodrczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu.

3 Nie zgłoszenie przez przedsiębiorcę informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem  okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania skutkuje wykreśleniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej po uprzednim  pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu  dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( art.7e ust.1 i ust.5 ustawa -Prawo działalności gospodarczej).

4. Ponadto przypominamy, że przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany faktycznego  i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.  

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku wznowienia działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Wznowienie dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
CEIDG-MW -służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności  gospodarczej
CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (118kB) pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (830kB) pdf

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami (1190kB) pdf

Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony formularz CEIDG-1
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy, opłacone znakami opłaty skarbowej w wys. 17 złotych.

Opłaty:
Zaświadczenie nie podlega opłacie ponieważ zostało wydane z urzędu art7b ust.3 ustawy z dnia 19 września 1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U.Nr 101 poz 1178.

Termin załatwiania sprawy:
Organ ewidencyjny wydaje informację o wznowieniu  działalności gospodarczej nie zwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7, bud A, pok. Nr 2
tel. (054) 230-53-49

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu o informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ewydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

metryczka


Wytworzył: Referat (16 października 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (16 października 2009, 10:56:30)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 października 2016, 09:00:45)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku, załączników i instrukcji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1601