Ewidencja Ludności

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały Wymagane dokumenty:1. Dowód osobisty2. Książeczka wojskowa - osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesięce)

 Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesięce) Wymagane dokumenty:1. Dowód osobisty2. Książeczka wojskowa - osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 [...]

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Wymagane dokumenty:1. Wiza lub dokument podróży,tymczasowe zaświadczenie tożsamości, karta pobytu, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na [...]

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

  Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Wymagane dokumenty 1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Włocławek 2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu [...]

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałegoWymagane dokumenty:1. Dowód osobisty,2. Książeczka wojskowa - osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu,3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,OpłatyCzynności związane z wymeldowaniem [...]

metryczka