Referendum Europejskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniam z dnia 9 marca 2004 roku zarzadził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego i wyznaczył datę wyborów na dzień

13 czerwca 2004 roku (niedziela)

Zasady wybieranie posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

Przepisy ustawy regulują zasady uczestnictwa w tych wyborach obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)

Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:

- każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, pod warunkiem, że nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

- obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce i został ujęty w stałym rejestrze wyborców, o ile nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)

Prawo wybieralności do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

- ma prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

- najpóźniej w  dniu głosowanie kończy 21 lat,

- nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego,

od co najmniej 5 lat zamieszkuje w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Udział w głosowaniu

Głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych:

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy spolecznej, zakładach karnychoraz aresztach śledczych,

- poza terytorium RP,

- na polskich statkach morskich.

Głosowanie obywateli polskich w miejscu stalego zamieszkania

Wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy s± zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek, na podstawie rejestru wyborców zostaną wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzonych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

Głosowanie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na terenie gminy, posiadający prawo wybierania mogą uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że najpóźniej w 30 dniu po zarządzeniu wyborów złożyć w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

Wpiasani do stałego rejestru wyborców obywatele Unii Europejskiej niebęd±cy obywatelami polskimi zostaną z urzędu umieszczeni w spisach wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce. Dopisywanie tych wyborców do spisów wyborców poza miejscem stałego zamieszkania odbywa się na analogicznych zasadch, jak dopisywanie do spisów wyborców obywateli polskich, pod warunkiem, że zostali oni wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakladach karnych i aresztach śledczych.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będ± mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Obywatel Unii Eurpejskiej niebędący obywatelem polskim może zostać wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce pod warunkiem, że wcześniej został wpisany do stałego rejestru wyborców w miejscu stalego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach wyłącznie na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy

Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobuy stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinnin zożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przez dniem wyborów.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywajacych ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów. Osoby, krtóre przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb odsób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. W tym celu powinni złożyć wniosek o dpisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Obywatel Unii Europejskiej niebęd±cy obywatelem polskim może zostać dopisany do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego pod warunkiem, że wcześniej został wpisany do stałego rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujętyw spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.

Głosowanie w kraju obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą

Obywatele polscy stale zamieszkali za granica, którzy będą przebywać w kraju w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granica lub dokument potwierdzajcy uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie  daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe. Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą  mogą również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowanie wydanego przez konsula, o ile zostali na swój wniosek wpisani do spisu wyborców w obwodzie głosowanie utworzonym za granicą.

Głosowanie w obwodach głosowanie utworzonych za granicą

Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć do właściwego konsula wniosek o wpisanie do spisu do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Obywatel polski, a także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, stale zamieszkały w Polsce, a przebywajścy czasowo za granicą, może zostać wpisany do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą pod warunkiem, że wcześniej został wpisany do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Wniosek składa się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą podać numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i musza podać dodatkowo miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za garnicą składa się  najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą określa Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia, które jest publikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów głosowania będzie dostępny również  we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborcy przebywający w dniu wyborów na polskich statkach morskich, w celu wzięcia udziału w głooswaniu powinni złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku składa się najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wykaz obwodów głosowania utwrzonych na polsich statkach określa Minister Infrastruktuury w drodze rozporządzenia, które jest publikowane  w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów głosowania będzie dostępny również we wszystkich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Dopisanie wyborców do spisu w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,

- zostali pomięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urzad gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,

- zostali skreśleni ze spisu w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społeznej, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy spolecznej w przeddzień wyborów,

- są obywatelami polskimi zamieszkującymi za granica, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,

- przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów.

 

Więcej informacji na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz akty prawne są dostępne na stronie internetowej Państwoeej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl


Wytworzył: Referat (10 maja 2004)
Opublikował: Marcin Rybka (10 maja 2004, 14:25:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4283

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij